• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

ESPI - Raport bieżący nr 4/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] ? 402[2] Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 (?Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 13.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczące Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki
14. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2018-05-15 Artur Sierant Prezes Zarządu
2018-05-15 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu