• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

ESPI - Raport bieżący nr 5/2017 (2017-06-30)

udzielenie pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na ZWZ

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trzybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Artura Sieranta o następującej treści:
?Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ? tekst jednolity, ze zm.; dalej: ?Ustawa?) zawiadamiam, że w wyniku udzielonych mi pięciu pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na ZWZ Notoria Serwis S.A. (?Spółka?), które odbyło się 30 czerwca 2017 r. przekroczyłem 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pełnomocnictwa obejmowały 123.346 akcji zwykłych na okaziciela zapewniających 123.346 głosów. Cztery udzielone pełnomocnictwa zawierały instrukcje co do sposobu głosowania w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, jedno upoważniało Pełnomocnika do głosowania według jego własnego uznania.
Podczas Zgromadzenia wykonywałem łącznie prawo głosu z 381.957 akcji zapewniających 381.957 głosów co stanowi 33,21% kapitału i ogólnej liczby głosów.
Przed dniem 28 czerwca 2017 roku (otrzymanie pierwszego pełnomocnictwa), oraz po dniu 30 czerwca 2017 (zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wygaśnięcie wszystkich pełnomocnictw) posiadałem:
- bezpośrednio 168.387 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 14,64% udziału w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów,
- łącznie wraz z żoną oraz pośrednio przez Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach - 267.945 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 23,30% udziału w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów.?

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
0000-00-00 Artur Sierant Prezes Zarządu
0000-00-00 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu