• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

ESPI - Raport bieżący nr 3/2010 (2010-05-25)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 21.06.2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki Notoria Serwis S.A. z siedzibą w (00-814) Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000331515, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2010 r. na godz. 13.00 w Warszawie przy ul. Prostej 51, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A.

Proponowany harmonogram obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A.:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 5 czerwca 2010 roku.

Załączniki: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2010-05-25 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2010-05-25 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu