• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

EBI - Raport bieżący nr 17/2018 (2018-11-09)

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej

Zarząd Notoria Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportów EBI 14/2018 i 15/2018 przekazuje

życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 października 2018 roku.

Stanisław Kolasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

imię i nazwisko: Stanisław Kolasiński

zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Wykształcenie wyższe: Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa.

Od 1992 roku związany zawodowo z bankowością. Był m.in. dyrektorem w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PKO Banku Polskim. Od 2009 do 2017 roku pełnił funkcje zarządcze w Banku Ochrony Środowiska (od 2012 był Wiceprezesem Zarządu). Pełnił także funkcję członka Rad Nadzorczych wielu przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

W okresie ostatnich trzech lat był:

- Wiceprezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA,

- Członkiem Rady Nadzorczej Wodkan SA,

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

imię i nazwisko: Jacek Nowak

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Wykształcenie wyższe - absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Transportu.

Od 1993 roku związany zawodowo z branżą logistyczną, gdzie zajmował kierownicze stanowiska. Pracował m.in. w Amway Polska, Wurth, Wittchen, Sara Lee, GM Records. Kierował także logistyką na terenie Rosji w firmie Decora SA.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Paweł Mielcarz – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

imię i nazwisko: Paweł Mielcarz

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Wykształcenie wyższe: magister Zarządzania, specjalizacja Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doktorat z zarządzania (specjalizacja: wycena opcji realnych i praw własności w projektach badawczo-rozwojowych) oraz habilitacja w dziedzinie finansów.

Od wielu lat związany z Katedrą Finansów Akademia Leona Koźmińskiego (ALK), od 03.2017 profesor nadzwyczajny ALK. Wykłada m.in. finanse przedsiębiorstw, controlling, analiza finansowa, zarządzania płynnością, zarządzanie wartością i wycena przedsiębiorstw, ocena projektów inwestycyjnych i wycena opcji realnych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz typu MBA.

Zrealizował wiele projektów doradczych, głównie w ramach DCF Consulting sp. z o.o. (m.in. wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, wybranych aktywów itp.). Przez kilka lat pełnił funkcję biegłego sądowego w zakresie wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Włodzimierz Korczak – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

imię i nazwisko: Włodzimierz Korczak

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Wykształcenie wyższe: magister ekonomii, wydział Ekonomika Produkcji, Szkoła Główna Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Przez wiele lat związany z branżą transportową, głównie lotniczą. Pracował w PLL LOT SA, był członkiem zarządu LOT Ground Services sp. z o.o., Petrolot SA, Pekaes SA oraz prezesem zarządu Fabryki Narzędzi Skrawających Fenes SA.

Od 2001 roku prezes zarządu firmy doradczej W & O.K. sp. z o.o.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

W okresie ostatnich trzech lat był:

- współwłaściciel i prezes zarządu firmy doradczej W & O.K. sp. z o.o.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2018-11-09 Artur Sierant Prezes Zarządu
2018-11-09 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu