• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

EBI - Raport bieżący nr 12/2018 (2018-10-08)

Uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30.10.2018

Zarząd Notoria Serwis SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 08 października 2018 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 30 października 2018 roku o godz. 11:00:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2018-10-08 Artur Sierant Prezes Zarządu
2018-10-08 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu