• O nas

  Notoria Serwis zajmuje się sprzedażą danych finansowych oraz notowań giełdowych. Naszymi klientami są inwestorzy giełdowi, ale z danych korzystają także portale internetowe, agencje informacyjne oraz wydawnictwa prasowe.

  Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w przetwarzaniu i dostarczaniu danych.
  Od 2010 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

 • Oferta
 • Serwis
  on-line
  Serwis Notoria OnLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Serwis oferuje dostęp m.in. do:
  • kalendarium wydarzeń.
  • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  Oferta
 • Relacje
  inwestorskie
 • kontakt

  Kontakt dla inwestorów

  e-mail: notoria (at) notoria.pl
  tel: +48 22 654 22 46

  Sprzedaż

  Katarzyna Marczak
  e-mail: k.marczak (at) notoria.pl
  tel. +48 507 533 062

  Małgorzata Opalińska
  e-mail: m.opalinska (at) notoria.pl
  tel. +48 22 654 22 45

EBI - Raport bieżący nr 5/2018 (2018-05-15)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis SA

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 13.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczące Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki

14. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko
2018-05-15 Artur Sierant Prezes Zarządu
2018-05-15 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu